Do napisania niniejszego wpisu natchnęła mnie rozmowa z Klientem odnośnie sposobu poszukiwania adwokata, radcy prawnego, czy w ogólności prawnika dla przeprowadzenia swojej sprawy sądowej. Mimo iż ostatecznie Klient , który do naszej poznańskiej Kancelarii trafił trochę w wyniku polecenia, a trochę w wyniku zapoznania się z rekomendacjami dostępnymi w internecie, to z początku próbował szukać pomocy prawnej w internecie.

W jaki wiec sposób Klient  zainteresowany usługą adwokata tego właśnie prawnika szuka?

Otóż zgodnie z informacją od Klienta rozpoczął on poszukiwania Kancelarii adwokackiej od wrzucenia w google hasła: „najlepszy adwokat Poznań”

No cóż wizytówka internetowa naszej Kancelarii adwokacko –radcowskiej pod tym hasłem za wysoko nie „wyskakuje”. (Sprawdziłem na hasło najlepszy adwokat w Poznaniu, domena Kancelarii www.kacprzak.pl znajduje się dopiero na drugiej stronie wyników wyszukiwania.)

No cóż nic w tym dziwnego i po prawdzie trochę to zabawne, iż użytkownicy googla darzą tę instytucję takim zaufaniem, iż od jego algorytmów oczekują nie tylko przedstawienia internetowych wizytówek kilku Kancelarii adwokackich, ale jeszcze wyboru danego adwokata pod kątem jakości świadczonych usług i doświadczenia zawodowego.

Osobiście wydaje mi się, iż poszukiwanie usługobiorcy świadczącego usługi prawne, pod hasłem: „najlepszy adwokat” „najlepszy prawnik w Poznaniu” „dobra Kancelaria adwokacka”, czy „Poznań najlepszy adwokat” mija się z celem.

Co prawda jak wszędzie są lepsi prawnicy i gorsi, lepsi adwokaci i trochę mniej lepsi. Są radcowie prawni doświadczeni i prawnicy legitymujący się mniejszym doświadczeniem zawodowym. Są wreszcie adwokaci, którzy zajmują się dana, jedna, dwoma czy kilkoma dziedzinami prawa i są tez tacy, którzy w danej dziedzinie prawa się nie orientują.

Dlatego też szukanie prawnika, adwokata dla przeprowadzenia swojej sprawy sądowej, rozwiązania swojego problemu prawnego posługiwanie się hasłami ogólnymi mija się z celem- jakim rzeczywiście jest znalezienie najlepszego adwokata dla naszej, konkretnej sprawy.

Szukając więc odpowiedniego prawnika, adwokata po pierwsze powinniśmy określić jakiego problemu prawnego dotyczy nasza sprawa. Mamy sprawę o zachowek, to szukajmy adwokata zajmującego się sprawami spadkowymi, kierowaliśmy pojazdem pod wpływem alkoholu, to konieczna jest pomoc adwokata zajmującego się sprawami karnymi, czy nawet bardziej szczegółowo specjalizującego się w prawie kierowców.

Warto więc zadawać wujkowi googlowi bardziej konkretne pytania dotyczące wyszukiwanej przez nas Kancelarii. Gdy się na jakąś Kancelarię, adwokata, radcę prawnego zdecydujemy, to warto poszukać rekomendacji dotyczącej danej Kancelarii, prawnika w internecie. System recenzji udostępniają mamy googla, facebook, czy portale prawnicze, jak np. specprawnik.

Warto zobaczyć, czy adwokat, którym się interesujemy udziela się także w jakiś sposób w sieci, pisze artykuły, prowadzi bloga prawniczego. Oczywiście brak takiej działalności nie oznacza, iż dany adwokat jest dla nas nieodpowiedni, niemniej jednak pozwala nam na jakąś głębsza ocenę kompetencji prawnika, któremu chcemy powierzyć nasza sprawę.

Wreszcie warto korzystać z tradycyjnych źródeł jakimi jest polecenie. Popytajmy znajomych, rodziny, kto ma jakie doświadczenie z usługami adwokatów, czy radców prawnych. Być może w ten sposób także zawęzimy nasz wybór i dokonamy wyboru najlepszego adwokata w Poznaniu, najlepszego adwokata  Wa warszawie, czy najlepszego adwokata w Krakowie.

 

Nie ulega wątpliwości, iż masowa emigracja obywateli Ukrainy do Polski wiąże się także z nowymi problemami prawnymi w stosowaniu prawa. Przede wszystkim z koniecznością stosowania przez polskie sądy i na terytorium Polski  przepisów Republiki Ukrainy  do stosunków rodzinnych obywateli Ukrainy.

Dlatego też chcielibyśmy przybliżyć regulacje ukraińskiego prawa rodzinnego, gdyż przepisy te w wersji polskiej w zasadzie nie są w żaden sposób dostępne w Polsce.

Nadmienić przy tym trzeba, iż tłumaczenie to ma charakter autorski ( wykonane przy współpracy prawników, adwokatów ukraińskich jak i polskich), co po pierwsze oznacza, iż nie stanowi ono samo w sobie wiążącej normy prawnej- ta jest tekst w języku ukraińskim, a po drugie stanowi przedmiot prawa autorskich Kancelarii Adwokacko Radcowskiej Kacprzak Kowalak w Poznaniu.  Tak więc drogi czytelniku jeżeli chcesz wykorzystać niniejsze tłumaczenie, je powielić musiałbyś uzyskać naszą zgodę.

W niniejszym wpisie prezentujemy jedynie część regulacji ukraińskiego Kodeksu rodzinnego, dalsze tłumaczenia znajda się także na stronach niniejszego bloga.

 

KODEKS RODZINNY UKRAINY

(Najwyższa Rada Ukrainy (NRU), 2002, nr 21-22, s. 135,

na dzień 02.02.2018 r.)

 

Dział 8

PRAWO DO WSPÓLNEGO MAJĄTKU MAŁŻONKÓW

 

Artykuł 60. Podstawy nabycia prawa do wspólnego majątku małżonków

 

 1. Majątek nabyty przez małżonków w czasie małżeństwa, należy do żony i męża na podstawie (prawa) ustawowej wspólności majątkowej, niezależnie od tego, że jeden z nich przez uzasadnione przyczyny (studia, prowadzenie gospodarstwa domowego, opieka nad dziećmi, choroba itp.) nie (miał) osiągał samodzielnego zarobku (dochodów).
 2. Uważa się, że każda rzecz nabyta w czasie małżeństwa, z wyjątkiem rzeczy indywidualnego użytku, jest przedmiotem prawa wspólności majątkowej małżonków.

 

Artykuł 61. Do majątku wspólnego należą:

 

 1. Przedmiotem prawa wspólności majątkowej małżonków może być każda nieruchomość, za wyjątkiem wykluczonych z obrotu cywilnego.
 2. Przedmiotem prawa współności majątkowej jest wynagrodzenie, emerytura, stypendium inne dochody jednego z małżonków.
 3. Jeśli jeden z małżonków zawiera umowę w interesie rodziny, pieniądze, inny majątek, w tym wynagrodzenie, wygrane, które zostały uzyskane na podstawie takiej umowy, są przedmiotem prawa do wspólnego majątku małżonków.
 4. Rzeczy potrzebne do profesjonalnych zajęć (instrumenty muzyczne, sprzęt biurowy, sprzęt medyczny i tym podobne), nabyte w czasie małżeństwa dla jednego z małżonków, są przedmiotem prawa wspólności majątkowej małżonków.

 

Artykuł 62. Powstanie prawa wspólności majątkowej małżonków na mieniu, które należy do żony, męża

 

 1. Jeśli majątek żony, męża w czasie trwania małżeństwa znacznie wzrósł w swojej wartości w wyniku wspólnej pracy lub kosztów pieniężnych lub kosztów drugiego z małżonków, to w przypadku sporu taki majątek może być uznany przez sąd za obiekt prawa wspólności majątkowej małżonków.
 2. Jeżeli jeden z małżonków swą pracą i (lub) środkami brał udział w utrzymaniu (wzroście) majątku, należącego do drugiego z małżonków, w zarządzaniu tym majątkiem lub opiekś nad nim, to dochód (ppożytek, dywidendy) otrzymany od majątku, w przypadku sporu, przez sąd może być uznany za przedmiot prawa wspólności majątkowej małżonków.

 

Artykuł 63. Realizacja przez małżonków prawa wspólności majątkowej

 

 1. Żona i mąż mają równe prawa do posiadania, korzystania i rozporządzania majątkiem, który należy im według wspólności majątkowej, jeśli inaczej nie ustalono w porozumieniu między nimi.

 

Artykuł 64. Prawo małżonków do zawarcia umów między sobą

 

 1. Żona i mąż mają prawo do zawierania między sobą umów, które nie są zakazane ustawodawstwem, zarówno w odniesieniu do majątku będącego ich osobistą własnością oraz w odniesieniu do majątku, który jest przedmiotem prawa wspólności majątkowej małżonków.
 2. Umowa o przeniesienia własności jednego z małżonków na rzecz drugiego z małżonków swojego udziału zgodnie z prawem wspólności majątkowej małżonków może być zawarta bez wydzielenia udziału.

 

Artykuł 65. Prawo małżonków do rozporządzania majątkiem, który jest przedmiotem prawa wspólności majątkowej małżonków

 

 1. Żona, mąż rozporządza majątkiem, który jest przedmiotem prawa wspólności majątkowej małżonków, w drodze wzajemnego porozumienia.
 2. Przy zawieraniu umów z jednym z małżonków uważa się, że działa on za zgodą drugiego z małżonków. Żona, mąż ma prawo do odwołania się do sądu o uznanie umowy za nieważną, jeśli została zawarta  bez  zgody drugiego małżonka, chyba że  umowa ta dotyczy drobnych bieżących spraw życia codziennego.
 3. W celu zawarcia przez jednego z małżonków umów, które wymagają notarialnego potwierdzenia i (lub) państwowej rejestracji, a także umów dotyczących stosunkowo cennego mienia, zgoda drugiego z małżonków musi być złożona w formie pisemnej.

Zgodę na zawarcie umowy, która wymaga notarialnego potwierdzenia i (lub) państwowej rejestracji, musi być notarialnie potwierdzona.

 1. Umowa zawarta przez jednego z małżonków w imieniu rodziny, stwarza obowiązki (zobowiązania) dla drugiego małżonka, jeżeli majątek otrzymany na podstawie umowy użyty został w interesie rodziny.

 

Artykuł 66. Prawo małżonków na określanie sposobu korzystania z majątku

 

 1. Małżeństwo ma prawo uzgodnić między sobą zasady korzystania z majątku, który należy do małżonków na prawie wspólności majątkowej.
 2. Umowa o dotycząca zasad korzystania z domu, mieszkania, innego budynku lub budowli, nieruchomości rolnej, jeśli jest ona notarialnie poświadczona, obowiązuje ona następcę prawnego żony i męża.

 

Artykuł 67. Prawo do rozporządzania udziałem w majątku, który jest przedmiotem prawa wspólności majątkowej małżonków

 

 1. Żona i mąż, mają prawo zawrzeć z innym podmiotem umowę kupna-sprzedaży, wymiany, darowizny, dożywocia, ustanowienia zabezpieczeniana swoim udziale na prawie wspólności majątkowej małżonków dopiero po jego określeniu i wyróżnieniu w naturze lub ustaleniu sposobu korzystania z majątku.
 2. Żona i mąż mają prawo sporządzić testament na swojej części prawa wspólności majątkowej małżonków do jej określenia i wyróżnienia w naturze.

 

Artykuł 68. Realizacja prawa wspólności majątkowej po rozwodzie

 

 1. Rozwiązanie małżeństwa nie powoduje ustania prawa wspólności majątkowej na majątku nabytym w trakcie małżeństwa.
 2. Zbycie majątku, który jest przedmiotem prawa współwłasności po rozwiązaniu małżeństwa odbywa się wyłącznie za obopólną zgodą, na zasadach określonych w kodeksie Cywilnym Ukrainy.

 

Artykuł 69. Prawo małżonków do podziału majątku, który należy do ich majątku wspólnego

 

 1. Żona i mąż mają prawo do podziału majątku wchodzącego w skład majątku wspólnego niezależnie od rozwiązania małżeństwa.
 2. Żona i mąż mają prawo podzielić majątek w drodze wzajemnego porozumienia.

Umowa w sprawie podziału domu, mieszkania i innych nieruchomości, a także o wydzielenie majątku żonie, mężowi ze składu całego majątku małżonków musi być poświadczona notarialnie.

 

Artykuł 70. Rozmiar udziałów majątku żony i męża przy podziale majątku, który należy do majątku wspólnego małżonków

 

 1. W przypadku podziału majątku będącego przedmiotem majątku wspólnego małżonków, udziały majątku małżonka i męża są równe, chyba że umowa między nimi lub umowa małżeńska stanowią inaczej.
 2. Rozstrzygając spór dotyczący podziału majątku, sąd może odstąpić od zasady równości udziałów małżonków w majątku wspólnymi, w razie wystąpienia okoliczności, które mają istotne znaczenie, w szczególności, jeżeli jedno z nich nie dbało o materialne zaopatrzenie rodziny, unika udziału w utrzymaniu dziecka (dzieci), ukrywał, zniszczył lub uszkodził wspólną własność, wydał ją kosztem interesów rodziny.
 3. Na mocy wyroku sądu udział w majątku żony, męża może być zwiększony, jeśli mieszkają z nią/nim dzieci, a także niepełnosprawny pełnoletni syn, córka, pod warunkiem, że wysokość alimentów, które otrzymują są niewystarczające do zapewnienia ich fizycznego, duchowego rozwoju i leczenia.

 

Artykuł 71. Sposoby i zasady podziału majątku, który jest przedmiotem prawa wspólności majątkowej małżonków

 

 1. Majątek, który jest przedmiotem prawa wspólności majątkowej małżonków, dzieli się między nimi w naturze.

Jeśli żona i mąż nie porozumieli się w sprawie porządku podziału majątku, spór może być rozstrzygnięty przez sąd. Przy czym sąd bierze pod uwagę interesy żony, męża, dzieci i inne okoliczności, które mają istotne znaczenie.

 1. Rzeczy niepodzielne są przyznawane jednemu z małżonków, jeśli inaczej nie określono w umowie między nimi.
 2. Rzeczy potrzebne do pracy zarobkowej przyznane są temu z małżonków, który korzysta z nich w swojej działalności zawodowej. Wartość tych rzeczy bierze się pod uwagę przy przyznawaniu innego majątku drugiego z małżonków.
 3. Przyznanie jednemu z małżonków rekompensaty pieniężnej zamiast jego udziału w majątku wspólnym, w szczególności do domu, mieszkania, działki, dozwolone jest tylko za jego zgodą, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w Kodeksie Cywilnym Ukrainy.
 4. Przyznanie jednemu z małżonków rekompensaty pieniężnej jest możliwe, pod warunkiem uprzedniego dokonania przez drugiego z małżonków wpłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na rachunek depozytowy sądu.

 

Artykuł 72. Zastosowanie terminu przedawnienia do wymogów dotyczących podziału majątku będącego przedmiotem wspólnego majątku małżonków

 

 1. Przedawnienia nie stosuje się do roszczeń dotyczących podziału majątku, który jest przedmiotem współwłasności małżonków, jeżeli małżeństwa nie rozwiązano.
 2. Wymogi dotyczące podziału majątku, zgłoszone po rozwiązaniu małżeństwa, przedawniają się z upływem lat trzech.

Termin przedawnienia oblicza się od dnia, gdy jeden z małżonków dowiedział się lub mógł się dowiedzieć  naruszeniu swego prawa własności.

 

Artykuł 73. Nałożenie obciążeń na majątek, który jest przedmiotem współwłasności małżeńskiej

 

 1. Za zobowiązania jednego z małżonków obciążenie (egzekucja) może zostać nałożone tylko na jego majątek osobisty i udział w majątku wspólnym małżonków, który jest wydzielony mu w naturze.
 2. Obciążenie może być nałożone na majątek, który jest wspólnym majątkiem małżeństwa, jeżeli przez sąd ustalono, że umowa została zawarta przez jednego z małżonków w imieniu rodziny i to, co zostało uzyskane na podstawie umowy zostało wydane na jej potrzeby.
 3. Podczas naprawienia szkody wyrządzonej przez przestępstwo jednego z małżonków, egzekucja może być nałożona na mienie nabyte w czasie małżeństwa, jeśli wyrokiem sądu stwierdzono, że majątek został zakupiony za środki uzyskane z popełnionego przestepstwa.

 

Artykuł 74. Prawo kobiety i mężczyzny , którzy żyją wspólnie (dosłownie: jak jedna rodzina), ale nie są małżeństwem i nie pozostają w innym małżeństwie, do majątku

 

 1. Jeżeli kobieta i mężczyzna mieszkają wspólnie (jedną rodziną), ale nie pozostają w związku małżeńskim ani w żadnym innym związku małżeńskim, nieruchomość nabyta przez nich w okresie ich wspólnego zamieszkania należy do nich na podstawie prawa wspólnego majątku, chyba że ustalono inaczej w pisemnej umowie między nimi.
 2. Do majątku, który jest przedmiotem współwłasności kobiety i mężczyzny, którzy nie są w związku małżeńskim lub nie pozostają w innym związku małżeńskim, mają zastosowanie przepisy rozdziału 8 Kodeksu.

 

 

 

Jakiś czas temu  rozmawiałem z Klientem, który powierzył naszej Kancelarii prawnej w Poznaniu dochodzenie należnego mu w związku z wypadkiem odszkodowania. Tematem tej rozmowy był sposób w jaki poszkodowany trafił do naszej Kancelarii adwokackiej

Za pomocą jakich metod i środków poszukiwał adwokata, radcy prawnego, czy w ogólności prawnika dla przeprowadzenia swojej sprawy sądowej. Mimo iż ostatecznie Klient , który do naszej poznańskiej Kancelarii trafił trochę w wyniku polecenia, a trochę w wyniku zapoznania się z rekomendacjami dostępnymi w internecie, to z początku próbował szukać pomocy prawnej w internecie.

Dysponując tą informacją zapytałem go za pomocą jakich haseł poszukiwał adwokata, prawnika, a może tzw. kancelarii odszkodowawczej dla przeprowadzenia swojej sprawy sądowej o odszkodowanie?

Otóż zgodnie z informacją od Klienta rozpoczął on poszukiwania Kancelarii adwokackiej, kancelarii odszkodowawczej od wrzucenia w google haseł typu: „ranking adwokatów Poznań”, „najlepszy adwokat Poznań”, „najlepsza kancelaria odszkodowawcza”.

No cóż wizytówka internetowa naszej Kancelarii adwokacko –radcowskiej pod tym hasłem za wysoko nie „wyskakuje”. (Sprawdziłem na hasło najlepszy adwokat w Poznaniu, domena Kancelarii www.kacprzak.pl znajduje się dopiero na drugiej stronie wyników wyszukiwania. Co jeszcze ciekawsze pod hasłem „ranking adwokatów Poznań” na pierwszej stronie wyników google nie pojawia się wizytówka żadnej kancelarii adwokackiej z Poznania)

No cóż nic w tym dziwnego i po prawdzie trochę to zabawne, iż użytkownicy googla darzą tę instytucję takim zaufaniem, iż od jego nieznanych szerszemu społeczeństwu algorytmów informatycznych oczekują nie tylko przedstawienia internetowych wizytówek kilku Kancelarii prawnych dla interesującego nas miasta( Poznania, Gniezna, czy Konina), ale jeszcze wyboru danego adwokata pod kątem jakości świadczonych usług i doświadczenia zawodowego. A często i pewnie do tego adwokata najtańszego.  ( na hasło „najtańszy adwokat Poznań” , wizytówka naszej Kancelarii również się nie wyświetla J, pewnie i dlatego, iż pewnie nie jesteśmy najtańsza Kancelarią adwokacką w Poznaniu.)

Osobiście wydaje mi się, iż poszukiwanie usługobiorcy świadczącego usługi prawne, pod hasłem: „najlepsza kancelaria odszkodowawcza”, „najlepszy radca prawny” „najlepszy prawnik w Poznaniu” „dobra Kancelaria adwokacka”, czy „Poznań najlepszy adwokat” mija się z celem.

W jaki bowiem sposób google, bing, yandex, ecosia, duckduck go, czy nieznane mi z nawy chińskie wyszukiwarki mają bowiem wiedzieć, która kancelaria adwokacka w Poznaniu, która kancelaria odszkodowawcza w Poznaniu, czy który adwokat w Poznaniu jest najlepszy?

Co prawda jak w każdym zawodzie, tak i w zawodach prawniczych są lepsi prawnicy i gorsi, lepsi adwokaci i trochę mniej lepsi. No cóż zdarzają się i słabi, tak jak i słabi sędziowie, czy słabi hydraulicy. Mimo iż ktoś jest generalnie bardzo dobrym prawnikiem, świetnym adwokatem, to musi być jeszcze adwokatem doświadczonym. Są więc i radcowie prawni doświadczeni i prawnicy legitymujący się mniejszym doświadczeniem zawodowym.

Wreszcie kluczowym kryterium wyboru jest kwestia zakresu prawa, które nas interesuje. Są bowiem adwokaci, którzy zajmują się daną, jedną, dwoma czy kilkoma dziedzinami prawa i są też tacy, którzy w danej dziedzinie prawa się nie orientują.

Dlatego też szukanie prawnika, adwokata, kancelarii odszkodowawczej dla przeprowadzenia swojej sprawy sądowej, rozwiązania swojego problemu, dochodzenia odszkodowania  posługiwanie się hasłami ogólnymi mija się z celem- jakim rzeczywiście jest znalezienie najlepszego adwokata dla naszej, konkretnej sprawy.

Zwłaszcza, iż nie funkcjonują żadne obiektywne rankingi prawników, rankingi adwokatów. Nie ma rankingu adwokatów w Poznaniu, nie ma tez rankingu najlepszych adwokatów w Wrześni.

Niektóre gazety ( Rzeczypospolita), portale internetowe publikują co prawda coroczne rankingi kancelarii prawnych. Jednakże te oparte są o niewiele mówiące o możliwości poprowadzenia danej sprawy kryteria jak: ilość prawników, ilość adwokatów, czy radców prawnych zatrudnionych w Kancelarii prawnej, czy wielkość przychodu. Siła rzeczy najlepsze w tych rankingach adwokatów są te Kancelarie prawne, które obsługują wielki biznes, co więcej większość tych Kancelarii znajduję się w Warszawie.

Szukając więc odpowiedniego prawnika, adwokata, kancelarii prawnej, kancelarii adwokackiej po pierwsze powinniśmy określić jakiego problemu prawnego dotyczy nasza sprawa. Mamy sprawę o dział spadku, to szukajmy adwokata, radcy prawnego zajmującego się sprawami spadkowymi, kierowaliśmy pojazdem pod wpływem alkoholu, to konieczna jest pomoc adwokata zajmującego się sprawami karnymi, czy nawet bardziej szczegółowo specjalizującego się w prawie kierowców. Jesteśmy ofiara wypadku i staramy się o odszkodowanie poszukajmy radcy prawnego doświadczonego w sporach z ubezpieczycielami.

Warto więc zadawać wujkowi googlowi bardziej konkretne pytania dotyczące wyszukiwanej przez nas Kancelarii prawnej. Gdy się na jakąś Kancelarię, adwokata, radcę prawnego, firmę odszkodowawczą  zdecydujemy, to warto poszukać rekomendacji dotyczącej danej Kancelarii, prawnika w internecie.

System recenzji udostępniają mamy googla, facebook, czy portale prawnicze, jak np. specprawnik. Co prawda ogromna ilość klientów danej Kancelarii żadnej opinii w internecie nie zostawi, tak jak i nie zostawia po wizycie u fryzjera, czy u mechanika samochodowego.

Warto zobaczyć, czy adwokat, którym się interesujemy udziela się także w jakiś sposób w sieci, pisze artykuły, prowadzi bloga prawniczego- i na jaki temat. Oczywiście brak takiej działalności nie oznacza, iż dany radca prawny jest dla nas nieodpowiedni, niemniej jednak pozwala nam na jakąś szerszą ocenę kompetencji prawnika, któremu chcemy powierzyć nasza sprawę.

Wreszcie warto korzystać z tradycyjnych źródeł jakimi jest polecenie. Popytajmy znajomych, rodziny, kto ma jakie doświadczenie z usługami adwokatów, czy radców prawnych. Być może w ten sposób także zawęzimy nasz wybór i dokonamy wyboru najlepszego adwokata w Poznaniu, najlepszego adwokata  W Warszawie, czy najlepszego adwokata w Krakowie. Niekoniecznie znajdującego się w jakimkolwiek dość jednak sztucznym i nieobiektywnym rankingu.

Oczywiście pisząc o rankingu adwokatów, kancelarii prawniczych w kontekście naszej kancelarii prawnej możemy wspomnieć, iż w tym prowadzonym przez Rzeczypospolitą znaleźliśmy się w drugiej setce w skali kraju, a w drugiej dziesiątce w wielkopolsce.

O czym to świadczy? Sami Państwo oceńcie.

Nie ulega wątpliwości, iż masowa emigracja obywateli Ukrainy do Polski wiąże się także z nowymi problemami prawnymi w stosowaniu prawa. Przede wszystkim z koniecznością stosowania przez polskie sądy i na terytorium Polski  przepisów Republiki Ukrainy  do stosunków rodzinnych obywateli Ukrainy.

Dlatego też chcielibyśmy przybliżyć regulacje ukraińskiego prawa rodzinnego, gdyż przepisy te w wersji polskiej w zasadzie nie są w żaden sposób dostępne w Polsce.

Nadmienić przy tym trzeba, iż tłumaczenie to ma charakter autorski ( wykonane przy współpracy prawników, adwokatów ukraińskich jak i polskich), co po pierwsze oznacza, iż nie stanowi ono samo w sobie wiążącej normy prawnej- ta jest tekst w języku ukraińskim, a po drugie stanowi przedmiot prawa autorskich Kancelarii Adwokacko Radcowskiej Kacprzak Kowalak w Poznaniu.  Tak więc drogi czytelniku jeżeli chcesz wykorzystać niniejsze tłumaczenie, je powielić musiałbyś uzyskać naszą zgodę.

W niniejszym wpisie prezentujemy jedynie część regulacji ukraińskiego Kodeksu rodzinnego, dalsze tłumaczenia znajda się także na stronach niniejszego bloga.

 

KODEKS RODZINNY UKRAINY

(Najwyższa Rada Ukrainy (NRU), 2002, nr 21-22, s. 135,

na dzień 02.02.2018 r.)

 

Dział 7

PRAWO DO PRYWATNEJ WŁASNOŚCI ŻONY I MĘŻA

 

Artykuł 57.  Majątek osobisty żony, męża

 

 1. Osobistą majątkiem żony, męża jest:

1) majątek nabyty przez nią/niego przed zawarciem małżeństwa;

2) majątek nabyty przez nią/niego w trakcie małżeństwa, ale na podstawie umowy darowizny lub w drodze dziedziczenia;

3) majątek nabyty przez nią/niego w trakcie małżeństwa, ale za pieniądze, które należały do niej/niego osobiście;

4) mieszkanie, dom, nabyte przez nią/niego na czas małżeństwa z powodu jego prywatyzacji zgodnie z Ustawą Ukrainy „O prywatyzacji lokali mieszkalnych”;

5) działka, nabyta przez nią/niego na czas małżeństwa w wyniku prywatyzacji gruntów, która znajdowała się w jej/jego posiadaniu, lub uzyskana w wyniku prywatyzacji gruntów państwowych i komunalnych przedsiębiorstw rolnych, instytucji i organizacji, lub uzyskana z ziem państwa i majątku komunalnego w granicach norm bezpłatnej prywatyzacji, określonych Kodeksem o Ziemi Ukrainy.

 1. Osobista własność żony i męża to rzeczy przeznaczone do użytku osobistego, w tym biżuteria, nawet wtedy, gdy zostały one nabyte kosztem ogólnych środków małżonków.
 2. Osobistą własnością żony, męża są premie, nagrody, które ona/on dostał(a) za osobiste zasługi.

Sąd może przyznać drugiemu z małżonków prawo do części premii, nagrody, jeśli okaże się, że swoimi działaniami (prowadzenie gospodarstwa domowego, wychowywanie dzieci itp.) przyczynił się do jej uzyskania.

 1. Osobistą własnością żony, męża są środki uzyskane jako odszkodowanie za utratę (uszkodzenie) rzeczy, która do niej/niego należała, a także jako zadośćuczynienie wyrządzonej jej/jemu.
 2. Osobistą własnością żony, męża są ubezpieczeniowe kwoty, uzyskane przez nią/niego z obowiązkowego osobistego ubezpieczenia, a także za dobrowolne prywatne ubezpieczenie, jeśli składki ubezpieczeniowe zostały uiszczone ze środków, które były osobistą własnością prywatną każdego z nich.
 3. Sąd może uznać za prywatną własność żony, męża majątek nabyty przez nią/niego podczas ich odrębnego zamieszkania w związku z faktycznym zakończeniem relacji małżeńskich.
 4. Jeśli do nabycia nieruchomości zainwestowano oprócz wspólnych środków małżonków również środki należące do jednego z małżonków, to udział w tym majątku, według wielkości wkładu, jest jego prywatną własnością.

 

Artykuł 58. Prawo do pożytków i dochodów z rzeczy, które są osobistą własnością żony, męża

 

 1. Jeżeli rzecz należąca do jednego z małżonków, wydaje owoce lub pożytki lub dochód (dywidendy) , to jest on właścicielem tych owoców, pożytków lub dochodu (dywidendy).

 

Artykuł 59. Realizacja żony, męża prawa do prywatnej własności

 

 1. Ten z małżonków, który jest właścicielem majątku, określa tryb posiadania i korzystania z niej z uwzględnieniem interesów rodziny, przede wszystkim dzieci.
 2. W przypadku dyspozycji swoim majątkiem żona, mąż, muszą brać pod uwagę dobro dziecka, innych członków rodziny, które zgodnie z ustawą mają prawo do korzystania z nich.