Przestępstwa i wykroczenia drogowe

Karniści z Kancelarii reprezentują sprawców zdarzeń na drodze oraz osoby posądzone o spowodowanie przestępstw i wykroczeń w ruchu drogowym

Pomagamy klientom zarówno w postępowaniu wykroczeniowym, karnym, jak i wykonawczym oraz administracyjnym.

Przepisy szeroko pojętego prawa drogowego należą do najczęściej naruszanych. Konsekwencje nieumyślnego – albo i umyślnego – popełnienia wykroczenia czy przestępstwa bywają często dotkliwe i długotrwałe (zwłaszcza gdy grozi wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów). Wsparcie adwokata umożliwia w takiej sytuacji przede wszystkim na wykorzystanie szeregu możliwości obronnych, jak również pozwala ograniczyć dotkliwość sankcji, o czym organy państwa nie kwapią się poinformować.

Nasi Klienci najczęściej szukają u nas pomocy w sprawie:

  • zweryfikowania oceny prawnej zaistniałego zdarzenia;
  • spowodowania wypadku drogowego albo kolizji;
  • prowadzenia pojazdu po alkoholu i narkotykach;
  • warunkowego umorzenia postępowania karnego;
  • sporu co do przekroczenia dopuszczalnej prędkości oraz przekroczenia limitu punktów karnych;
  • niezatrzymania się do kontroli;
  • uchylenia prawomocnego mandatu;
  • skrócenia zakazu prowadzenia pojazdu;
  • uzyskania tzw. blokady alkoholowej dla osób posiadających zakaz prowadzenia pojazdów;
  • postępowania administracyjnego dot. cofnięcia uprawnień do prowadzenia pojazdów.

Metodyka postępowania naszych adwokatów.

Na wstępie proponujemy naszym klientom spotkanie, na którym analizujemy gruntownie sprawę, oceniamy dokumenty i wstępnie przedstawiamy możliwe scenariusze na przyszłość. Czasem sama taka porada wystarczy, by klient samemu poradził sobie ze sprawą. Niejednokrotnie sytuacje są jednak zawiłe i klienci zlecają nam prowadzenie sprawy. Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, niemniej sposób naszego postępowania jest zbliżony w podobnych sprawach, o czym można przeczytać klikając na wyżej wymienione sprawy.

Weryfikacja oceny prawnej zaistniałego zdarzenia.

Dokładna analiza stanu faktycznego, miejsca zdarzenia oraz przepisów prawnych przez naszych adwokatów, pozwala niejednokrotnie wykazać, że np. policjanci albo strażnicy miejscy błędnie ocenili, kto jest sprawcą, czy przypisali błędną podstawę prawną, a nawet niezasadnie doszukali się złamania przepisów drogowych.

Spowodowanie wypadku drogowego albo kolizji.

Wypadki drogowe skutkują procesem karnym, zaś kolizje, o ile strony się nie dogadają, wykroczeniowym. W postępowaniach tych istotną rolę odgrywają przesłuchania świadków zdarzeń i zapis monitoringu. Nierzadko nie da się dowieść swoich racji bez pomocy biegłego z dziedziny rekonstrukcji zdarzeń drogowych. Broniąc w takich sprawach, ważną kwestią jest, by czuwać, aby nie pominięto ważnych szczegółów zdarzeń.

Prowadzenie pojazdu po alkoholu i narkotykach.

Nasi adwokaci pracując nad tymi sprawami, dbają przede wszystkim o to, czy organy ścigania, wykonując swoją pracę, dochowały wszystkich formalnych wymogów. Istotna w sprawie jest więc analiza akt sprawy. Sprawdzamy je np. pod kątem tego, czy prawidłowo przeprowadzono pomiary, czy urządzenia miernicze były legalne. W sprawach tego rodzaju, w sytuacjach wątpliwych, niezbędna może okazać opinia biegłego w zakresie badań retrospektywnych albo na zawartość niedozwolonych substancji.

Warunkowe umorzenie postępowania karnego.

Uznanie winy w sprawach związanych z prowadzeniem pojazdów wiąże się często z otrzymaniem surowego zakazu prowadzenia pojazdów oraz obowiązkiem zapłaty wysokiego świadczenia na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Jedną z możliwości złagodzenia sankcji jest warunkowe umorzenie postępowania karnego. Nasi adwokaci pomagają uzyskać takie rozstrzygnięcie.

Spór co do przekroczenia dopuszczalnej prędkości oraz przekroczenia limitu punktów karnych.

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości skutkuje mandatem oraz punktami karnymi, a czasem utratą prawa jazdy, o ile przekroczono o 50 km/h dozwoloną prędkość na terenie zabudowanym albo przekroczono limit punktów karnych. Broniąc w takich sprawach naszych klientów sprawdzamy, czy pomiar prędkości był prawidłowy, czy urządzeniem mierniczym dokonano pomiaru pojazdu sprawcy, a może innego samochodu. Nasi adwokaci skupiają się także, czy policjanci nie dokonali wadliwego skumulowania punktów w sytuacji popełnienia naraz kilku wykroczeń. Również w takich spraw nierzadko ważnym dowodem w sprawie jest opinia biegłego, np. z dziedziny elektrotechniki.

Niezatrzymania się do kontroli.

Odkąd niezatrzymanie się do kontroli przestało być wykroczeniem, a stało się przestępstwem, za które wymierza się zakaz prowadzenia pojazdów, ten niepozorny czyn stał się powodem poważnych problemów wielu kierowców. Skazanie za ten czyn nastąpi, jeśli niedostosowanie się do sygnałów dawanych np. przez funkcjonariusza Policji było umyślne. Na ogół jedynymi dowodami w sprawie jest słowo kierowcy przeciwko słowu Policjanta, więc trzeba drobiazgowo analizować każdy szczegół przebiegu zdarzenia, by przekonać do swoich racji.

Uchylenie prawomocnego mandatu.

Spora część naszych klientów po przyjęciu mandatu (często na skutek presji funkcjonariusza Policji), uznawała potem, że mandat nie był słuszny. W takich wypadkach można jedynie starać się o uchylenie mandatu przez sąd i to w terminie 7 dni. Nasi adwokaci nie tylko sporządzają stosowny wniosek w sprawie, ale również dbają, by na wyznaczonym posiedzeniu sąd gruntownie przeanalizował okoliczności w oparciu przedstawione dowody oraz wnioskowanie.

Skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów.

Środki karne, a wśród nich, zakaz prowadzenia pojazdów można skrócić po upływie roku i jednocześnie połowy obowiązywania środka. Skrócenie nie dotyczy zakazu orzeczonego za jazdę po alkoholu oraz substancjach zabronionych. Sporządzamy stosowny wniosek do sądu, starając się wykazać, że nie ma konieczności dalszego stosowania zakazu.

Uzyskania blokady alkoholowej w ramach zakazu prowadzenia pojazdów.

Kierowcy skazani za jazdę po alkoholu nie mogą liczyć na skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów. Kodeks karny wykonawczy pozwala jednak na inne wyjście z sytuacji. Po upływie połowy okresu wykonywania środka, można wnioskować o zmianę jego postaci, czyli mówiąc w skrócie o zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową. Pomagamy sporządzić stosowny wniosek w tym względzie, przekonując że postawa kierowcy, jego właściwości i warunki osobiste za tym przemawiają.

Postępowania administracyjnego dot. cofnięcia uprawnień do prowadzenia pojazdów.

Można utracić prawo jazdy nie tylko w postępowaniu karnym. Postępowanie administracyjne, wszczynanym przez starostę (prezydenta czy burmistrza) jest kolejnym, często niezasadnie lekceważonym, postępowaniem, w którym można stracić prawo jazdy. Przyczyn ku temu jest wiele, są to informacje z organów ścigania związane z naruszeniem zasad o ruchu drogowym, ale także mogą być okoliczności związane ze zdrowiem fizyczny i psychicznych kierowcy. Organ administracyjny gruntownie bada, czy istnieją przesłanki do cofnięcia uprawnień, a strona ma prawo czynnie w tym uczestniczyć, przedkładając np. istotne dokumenty w sprawie. Również w tego rodzaju postępowaniu warto mieć pełnomocnika, bowiem gąszcz przepisów administracyjnych, pozwala dodatkowo składać szereg zarzutów natury formalnej.